DAYS 73-74: Rangitata River to Tekapo Tom’s back on trail as we climb through beautiful country to Stag Saddle, the highest point on the Te Araroa.